Privaatsuspoliitika ja veebilehe kasutustingimused

Tuleva privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Tulundusühistu Tuleva (registrikood 14041764, aadress Telliskivi 60, 10412 Tallinn; edaspidi Ühistu) ja talle 100% kuuluv tütarettevõte Tuleva Fondid AS (registrikood 14118923, aadress Telliskivi 60, 10412 Tallinn; edaspidi Fondivalitseja; koos Ühistuga edaspidi ka Tuleva) kui vastutavad töötlejad töötlevad teie isikuandmeid.

Meil on hea meel, et tunnete meie teenuste vastu huvi. Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Teie isikuandmete töötlemisel täidame asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Tuleva kogub ja töötleb peamiselt selliste isikute andmeid, kes on astunud või on avaldanud soovi astuda Tulevaga lepingulisse suhtesse (Ühistu liikmed, Tuleva fondide osakuomanikud) ja/või kes kasutavad pension.tuleva.ee veebirakendust.

Pension.tuleva.ee veebirakendust saavad kasutada kõik Eesti pensionisüsteemiga liitunud isikud. Veebirakendusse sisselogimisel isiku poolt teeb Tuleva päringu pensioniregistrisse ja seeläbi kogub ja salvestab alljärgnevad isikuandmete kategooriad:

 1. Isiku pensionikonto number;
 2. pensionifond, kuhu isik teeb kohustusliku kogumispensioni sissemakseid;
 3. isiku pensionikonto saldoteatis;
 4. isiku pensionikonto väljavõte;
 5. pensioniregistrisse tehtud avalduste loetelu;

Samuti kogub Tuleva andmed veebirakendusse sisse logimise fakti kohta (isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, sisselogimise aeg, telefonunumber, e-maili aadress). Kui isik liigub veebirakendusse Coop Panga kaudu, salvestub ka selliselt sisenemise asjaolu. Coop Panga kaudu sisenedes edastab isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja isikukoodi riigi andmed ning autentimise andmed Tulevale isiku soovi alusel Coop Pank.

Tuleva kuvab ülal nimetatud andmete põhjal veebirakendusse sisseloginud isiku pensionikonto informatsiooni. Kui isik soovib esitada pensionifondi valikuavalduse ja/või osakute vahetamise avalduse, siis saab seda veebirakenduses teha ning pärast avalduste elektroonilises vormis allkirjastamist saadab Tuleva avalduse(d) otse pensioniregistri pidajale.

Fondivalitseja peab tema poolt valitsetavate pensionifondide osakuomanike kohta registrit, ning andmed selleks saadakse pensioniregistrist, mida peab AS Pensionikeskus (registrikood 14282597 aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn). Samuti sisaldub Fondivalitseja registris Ühistu liikmete registri info. Isikuandmete kategooriad, mida Fondivalitseja kogub ja töötleb, on järgmised (kuid mitte ainult):

 1. isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 2. isiku kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber);
 3. andmed, mis võimaldavad Fondivalitsejal täita oma hoolsuskohustust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning tagada vastavust rahvusvaheliste sanktsioonidega, sealhulgas, kas klient on riikliku taustaga isik;
 4. Finantsandmed, sh Fondivalitseja fondide osakutega tehtud tehingud.

Ühistu peab oma seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks oma liikmete registrit ehk nimekirja, mis kajastab liikmete järgnevaid isikuandmeid:

 1. ees-ja perekonnanimi,
 2. isikukood,
 3. e-posti aadress,
 4. telefoninumber,
 5. liikme panus ühistu algkapitali,
 6. liikmele kuuluv osa ühistu liikmekapitalist.

Samuti peetakse arvestust Ühistu liikmeks vastuvõtmise ning vajadusel sellest väljaastumise või väljaarvamise kohta.

Mis eesmärgi ja õigusliku alusega me isikuandmeid kasutame?

Tuleva kogub ja töötleb teie isikuandmeid eelkõige kliendisuhte loomise, Fondivalitseja teenuste pakkumise, õigusaktides sätestatud hoolsuskohustuse täitmise, teie parema teenindamise ja Fondivalitseja äririskide juhtimise eesmärgil ning ka veebirakenduste, tehniliste süsteemide täiustamise, arendamise ja hooldamise eesmärgil.

Tuleva töötleb teie isikuandmeid järgnevatel õiguslikel alustel:

 1. olete andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks;
 2. see on vajalik teie ja Tuleva vahel sõlmitud lepingu ettevalmistamiseks või täitmiseks;
 3. see on kohustuslik ja vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 4. see on vajalik Tuleva õigustatud huvist lähtudes.

Pension.tuleva.ee veebirakenduse kasutamisel nõustub rakendusse sisselogija, et Tuleva teeb päringu rakenduse kasutaja pensionikonto kohta AS-st Pensionikeskus. Sisselogimise fakti koos sisselogija andmetega ja pensioniregistrist saadud andmeid kasutab Tuleva lepingu sõlmimise eelselt vajalike meetmete võtmiseks ja Tuleva õigustatud huvi alusel järgnevatel eesmärkidel:

 1. Rakendusse sisselogimise fakti koos sisselogija andmetega (ees- ja perekonnanimi, isikukood) kasutatakse statistika ja analüüsi eesmärgil, logide pidamiseks, samuti veebirakenduse arendamise, hooldamise ja vigade tuvastamise eesmärgil.
 2. Rakendusse sisselogimise fakti koos sisselogija andmetega (ees- ja perekonnanimi, isikukood) kasutatakse tuvastamaks, kas isik on Fondivalitseja valitsetavate pensionifondide osakuomanik või mitte;
 3. isiku kontaktandmeid (e-posti aadress ja telefoninumber) kasutatakse isikule veebirakenduses täidetud avalduse edastamiseks või vajadusel ühenduse võtmiseks seoses veebirakenduse kasutamise probleemidega.
 4. kui isik on veebirakenduses esitanud ja allkirjastanud valikuavalduse ja/ või osakute vahetamise avalduse, siis kasutatakse isiku kontaktandmeid ka üldiste Fondivalitseja teadete ja uudiste edastamiseks ning finantsteenuste pakkumiseks.

Kui isik on veebirakendusse liikunud Coop Panga kaudu, töötleme ka sellisel viisil sisenemise asjaolu, et hallata meie ja Coop Panga vahelist koostöösuhet. Sellisel juhul töötleme sisenemise viisi kohta andmeid koos Coop Pangaga kaasvastutavate töötlejatena, lähtudes meie õigustatud huvist teha kindlaks sellisel viisil sisenemise asjaolu koostöösuhte haldamiseks. Esmaseks kontaktpunktiks jääb isiku jaoks Tuleva.

Fondivalitseja töötleb registris olevaid kliendiandmeid oma õigustatud huvi ja lepingu täitmise eesmärgi alusel järgnevatel eesmärkidel:

 1. isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi kasutatakse kliendi isiku tuvastamiseks;
 2. isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning finantsandmeid kasutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tökestamisega seonduva hoolsuskohustuse täitmiseks;
 3. isiku kontaktandmeid (e-posti aadress ja telefoninumber) kasutatakse kliendile üldiste Fondivalitseja teadete ja uudiste edastamiseks ning finantsteenuste pakkumiseks.

Ühistu liikmete registri eesmärgiks on pidada arvestust Ühistu liikmete ehk omanike arvu ja neile kuuluva liikmekapitali kohta. Ühistu liikmete nimekirja peab Ühistu nimel ja volitusel Fondivalitseja. Lisaks kasutab Ühistu oma liikmete kontaktandmeid selleks, et hoida liikmeid kursis Ühistu tegevuse ja tulemustega ning vajadusel liikmete kaasamiseks Ühistu tegevusse.

Vastavalt Ühistu põhikirjale peavad Ühistu liikmed olema suunanud oma kohustusliku või vabatahtliku kogumispensioni makse Fondivalitseja pensionifondi, välja arvatud perioodil, mil Fondivalitsejal ei ole ühtegi registreeritud kohustuslikku või vabatahtlikku pensionifondi. Selle kohustuse täitmise kontrollimiseks võrdleb Fondivalitseja Ühistu õigustatud huvile ja volitusele tuginedes regulaarselt Ühistu liikmete registrit pensioniregistrist saadud nimekirjaga Fondivalitseja pool valitsetavate fondide osakuomanike kohta. Võrdluse tulemusena edastab Fondivalitseja Ühistule nimekirja liikmetest, kes on eelneva perioodi jooksul vahetus- või valikuavalduse alusel Fondivalitseja fondid välja vahetanud või maksed mujale suunanud.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie poolt meile avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on meie teenuste osutamiseks vältimatult vajalik ja ainult ulatuses, millises see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidest lähtuvalt. See tähendab, et kasutame oma tegevuses koostööpartnereid, kellele avaldame teie isikuandmed Ühistu või Fondivalitseja tegevuse ja teenuste osutamisega ja/voi meie teavitustegevusega seotud eesmärkidel (nt klienditoe teenuse osutaja). Muudel eesmärkidel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Kõik kolmandad isikud, kellele me teie isikuandmeid edastame, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevas privaatsuspolitikas märgitud eesmärkidel ja viisil.

Üldjuhul töödeldakse isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspirkonna riikides. Ühistu ja Fondivalitsejaga seotud teadete ja uudiste edastamiseks edastame e-posti aadressid meie koostööpartnerile MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete MailChimp poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava andmekaitseraamistiku abil.

Lisaks eeltoodule võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õiguse teostamiseks.

Millal isikuandmed kustutatakse?

Ühistu liikmete isikuandmeid töödeldakse kuni isiku väljaastumiseni- või arvamiseni Ühistust.

Seejärel säilitatakse andmeid selle kohta, kas ja millal on isik ühistusse kulunud. Fondivalitseja poolt valitsetavate pensionifondide osakuomanike kohta uuendatakse registri andmeid igal nädalal. Fondivalitseja säilitab osakuomanike isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud juhul, kui Fondivalitsejal on seadusest tulenev nõue, mis sätestab teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Kuidas teostada oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid?

Kui soovite:

 • tutvuda oma isikuandmetega, mida Ühistu ja/või Fondivalitseja oma tegevuse raames töötlevad,
 • oma ebaõigete ja/või aegunud isikuandmete parandamist ja/või täiendamist,
 • oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist või lõpetamist ja avalikustatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine ei ole kohalduva õiguse alusel lubatud, või esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid,
 • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust),
 • nõuda kohalduva õigusega kooskõlas andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale,
 • esitada meie poolt tee isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või
 • avaldada meile muid teie isikuandmete töötlemisega seotud soove voi taotlusi või kui vajate selle kohta täiendavat informatsiooni,

palun pöörduge meie poole e-posti teel aadressil [email protected].

Kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või oleme teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, siis palume teil sellest meile kindlasti eeltoodud e-posti aadressil teada anda. Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused soovime lahendada esmalt läbirääkimiste teel. Samuti on teil õigus pöörduda kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (veebileht: www.aki.ee).

Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Ühistu ja Fondivalitseja hoiavad ja töötlevad teie isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevas privaatsuspolitikas sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.

Tuleva veebilehe kasutustingimused

Tuleva veebilehe kasutamisega kinnitate, et olete käesolevate kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerite neid.

Veebilehel avaldatud teave

Teeme endast oleneva, et veebilehel avaldatud teave oleks täpne ja terviklik. Veebilehel avaldatud ülevaated, kommentaarid, seisukohad ja analüüsid sisaldavad meie subjektiivseid arvamusi ja ei ole käsitletavad investeerimissoovitusena. Kui te soovite avaldatud teabe kohta täpsustusi, palun võtke meiega ühendust.

Intellektuaalne omand

Kogu Tuleva veebilehel sisalduv informatsioon, sh veebilehe kujunduse ja tarkvaraga seotud õigused, kuuluvad Ühistule ja Fondivalitsejale. Veebilehel sisalduva teabe, sh tekstide, logode, fotode jms reprodutseerimine mis tahes viisil ja moel ilma meie eelneva kirjaliku loata on keelatud. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võite kasutada mitteärilistel eesmärkidel.

Kuidas kasutame küpsiseid

Juhime tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Tuleva veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Küpsised annavad meile statistilist teavet, mis aitavad analüüsida meie veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda teavitustegevuses.

Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

Nimi Küpsise ülesanne/eesmärk
Google Analytics Analüütiline küpsis, millega kogutakse analüütilisi andmeid veebilehe külastajate kohta. Andmeid võidakse kasutada ka reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus.
Google Tag Manager Küpsis, mille kaudu hallatakse veebilehele paigaldatavaid küpsiseid.
Facebook Pixel Küpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis.


Privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste muutmine

Käesolev privaatsuspoliitika ja kasutustingimused on avaldatud Tuleva veebilehel ja on kehtiv alates 18.12.2023. Privaatsuspoliitika muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel meie veebilehel.

Soovin küsida