Kõik tehtud! Vaata oma konto seisu
Minu konto

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Tuleva? Miks on Tuleva just ühistu?

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada oma liikmete vara, luues meile endile paremaid tingimusi vähehaaval säästetud raha pikaajaliseks investeerimiseks.

Esimese sammuna käivitasime Tuleva II samba pensionifondid. Edasi teeme oma liikmete jaoks täiendava vabatahtliku pensionifondi ja tulevikus otsime ka muid jätkusuutlikke ja tulusaid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks. Samal ajal aitame teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.

Tulundusühistu on ettevõtlusvorm nagu ka näiteks aktsiaselts. Kõige olulisem erinevus on, et tulundusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl. Tulundusühistu liikmelisusega ei saa kaubelda – kellelgi pole võimalik osalusi kokku ostes ettevõtte üle kontrolli saavutada.

Ühistu jagab kasumit vastavalt liikme panusele ühistu majandustegevusse, mitte selle alusel, kes kui palju aktsiaid omab.

Tuleva asutajad leidsid, et just selline tegevusvorm on paljusid inimesi ühendavale ettevõttele kõige sobivam. Meil pole eemalseisvaid investoreid, vaid me kasvatame ise oma vara koos. Ja meil kõigil on õigus oma varade juhtimises kaasa rääkida, sõltumata sissetuleku suurusest või sellest, kui palju me oleme juba jõudnud säästa.

Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid. Eesti seadused ei luba täna tulundusühistuna tegutseval ettevõttel investeerimisfonde valitseda (head põhjust selliseks piiranguks tegelikult pole). Sellepärast asutasime aktsiaseltsi Tuleva Fondid AS, mis kuulub 100%-liselt Tulundusühistule Tuleva.  Tuleva Fondid AS valitseb Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi.


Miks me sind Tuleva liikmeks kutsume?

Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida.

1. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist:

Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda.

Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi.

2. Liikmed saavad omanikutulu

Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Tuleva asutajad on ise veendunud, et 125 euro suurune liitumistasu tasub ennast kuhjaga – aga lubadustest hoidume.


Mis on liikmeboonus ja kuidas seda arvestatakse?

Liikmeboonus on osa ühistu kasumist, mis jagatakse liikmete vahel vastavalt sellele, kui palju liige on toonud ühistu pensionifondidesse oma pensionivara. Liikmeboonuse arvestab ühistu välja kord aastas. Aasta lõpus arvutame, kui palju oli igal Tuleva liikmel möödunud aasta jooksul keskmiselt Tuleva pensionifondide osakuid. Korrutame selle summa 0,05%-ga ja kanname tulemuseks saadud summa liikme isiklikule kapitalikontole Tuleva ühistus. Liikmeboonus on seega algul hästi tilluke, aga kasvab koos meie pensionivara kasvuga.


Mis saab minu ühistusse kogunenud varast, kui ma suren või soovin ühistust lahkuda?

Kui Tuleva liige sureb, makstakse kogunenud liikmekapital tema pärijatele.

Kui Tuleva liige soovib ühistust lahkuda, makstakse kogunenud liikmekapital talle välja.


Ma kogun või plaanin koguda II sambasse Tuleva pensionifondis. Kas ma peaksin astuma ka Tuleva liikmeks?

Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik.

Meie, Tuleva liikmed

 • saame igal aastal osa oma ühiste pensionifondide valitsemistasust liikmeboonusena endale, teenides nii vähehaaval lisa oma pensionile,
 • toetame Eesti seaduste paremaks muutmist, et need oleksid kasulikud inimestele, mitte ainult pankadele ja kindlustusseltsidele,
 • otsustame koos Tuleva arengu üle: meist igaühel on ühistu üldkoosolekul üks hääl.

Mis on Tuleva liikmete põhikirjalised õigused ja kohustused?

Igal ühistu liikmel on õigus

 • tutvuda Tuleva põhikirja ja teiste oluliste dokumentidega ning saada teavet ühistu tegevuse tulemuste ja plaanide kohta,
 • osaleda üldkoosolekul ja muudel Tuleva üritustel,
 • valida Tuleva juhtimis- ja kontrollorganeid ning neisse kandideerida,
 • osaleda Tuleva kasumi jaotamisel vastavalt põhikirjas kokku lepitule,
 • kasutada Tuleva teenuseid ja osaleda liikmete infovahetuses (näiteks e-mailitsi ja Tuleva liikmete kinnises facebook-i grupis),
 • astuda ühistust välja (5 aasta möödumisel liikmeks astumisest),
 • pärandada surma korral ühistusse kogunenud vara.

Tuleva liige kohustub

 • täitma seadusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite seaduslikke ja ühistu põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid,
 • tasuma ühekordse liitumistasu,
 • hoidma Tuleva ärisaladust,
 • tasuma muid sihtotstarbelisi makseid vastavalt üldkoosoleku otsustele.*

* Sellise otsuse võimalus on ette nähtud vähetõenäoliseks juhuks, kui ühistul peaks tekkima ootamatu lisakapitali vajadus. Kui liige sel juhul keeldub üldkoosoleku otsusega kokku lepitud sihtotstarbelise makse tegemisest, arvatakse ta lihtsalt ühistust välja.


Kõik Tuleva liikmed maksavad ühekordse liitumistasu. Milleks me seda raha kasutame?

Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks. Esimeste liikmete tasudest tegime vajalikud kulutused, et koguda Tuleva algkapital, tutvustada Tulevat laiemale avalikkusele ning ette valmistada kõik vajalik meie ühise fondivalitseja käivitamiseks ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemiseks. Edasi katame liikmetasudest kulud järgmisteks tegevusteks:

 • Liikmehaldus ja -teavitus,
 • Tuleva veebilehe, blogi ja teiste infokanalite arendus,
 • Ettepanekute väljatöötamine ja mõjuanalüüsid Eesti pensionisüsteemi paremaks muutmiseks, koostöö rahandusministeeriumi ja teiste riigiasutustega,
 • Tuleva IT-süsteemide arendus,
 • Vabatahtliku pensionifondi ja muude pikaajalise investeerimise toodete analüüs ja ettevalmistus.

Kas ma saan Tuleva liikmeks astuda, kui ma ei kogu pensioni II sambasse või ei soovi seda teha Tuleva pensionifondis?

Põhimõtteliselt küll – meil on liikmeid, kes toetavad Tuleva eesmärke ja soovisid nende saavutamisele liitumistasu makstes kaasa aidata.

Tuleva ühistu liidab siiski eelkõige neid inimesi, kes soovivad koos oma tuleviku jaoks raha koguda, sest me suudame pankadest vahemehi kõrvale jättes seda ise efektiivsemalt teha.

Seega, täna saad sa Tulevast kasu, kui tood oma pensionivara Tuleva II samba pensionifondi. Tulevikus plaanime käivitada ka Tuleva vabatahtliku pensionifondi ja muid pikaajalise investeerimise tooteid.

Kui sa ei plaani pensioni teise või kolmandasse sambasse raha koguda või sa ei plaani seda teha Tuleva fondides, on Tuleva juhatusel õigus sind vajadusel liikmete seast välja arvata. Selline võimalus tagab, et valdav osa Tuleva liikmetest ehk omanikest oleks alati ise Tuleva investeerimisfondide kliendid – nii ei teeni omanikud tulu klientide pealt, vaid koos nendega.


Mis erinevus on Tuleva pensionifondi valimisel ja Tuleva liikmeks astumisel?

Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva kliendiks. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma.

Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Fondivahetus on tasuta ja võtab netipangas 5 minutit.

Et saada Tuleva liikmeks, tuleb maksta liitumistasu (100 eur). Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja.


Mis on liikmekapital ja kapitalikonto?

Liikmekapital on kõikide liikmete individuaalsete kapitalikontode summa, millest igale liikmele kuulub see osa, mis tema kapitalikontol on. Tuleva liikmekapital moodustub järgmiselt: liikmete vabatahtlikult panustatud kapital (3 miljonit eurot) + liikmete kogunenud liikmeboonus + liikmete tehtud tööpanused + ühistu kogunenud kasum/kahjum pärast liikmeboonuse mahaarvamist.

See on sissekanne Tuleva liikmekapitali registrisse, mis näitab kui palju Tuleva kapitalist sulle kuulub. Oma kapitalikonto seisu saab vaadata logides sisse pension.tuleva.ee -> Minu konto.

 


Kuidas Tuleva jaotab kasumit liikmete vahel?

Tuleva eesmärk on teenida oma liikmetele tulu.

Iga aasta lõpus arvestame kõigepealt välja iga liikme liikmeboonuse. Seejärel vaatame, kas liige on panustanud vabatahtlikku liikmekapitali ning kui on, siis leiame tema poolt panustatud osa proportsiooni kogu liikmekapitalist. Selle proportsiooni alusel arvestatakse liikmele kapitali pealt teenitud kasum/kahjum. Seejärel liidame kokku inimese liikmeboonuse, panuse liikmekapitali ning liikmekapitalilt tekkinud kasumi või kahjumi summad ning jagame saadud summa kogu liikmekapitaliga (kõikide liikmete liikmekapitalide summaga).

Sedasi saame liikme uue osalusproportsiooni liikmekapitalis aasta lõpu seisuga, mida kasutame järgmisel aastal liikmekapitalilt tekkinud kasumi/kahjumi jaotamiseks. Juhul kui vabatahtlikku liikmekapitali panust ei tehtud, siis osaleb liige proportsiooni arvutamisel oma liikmeboonuse summaga.

Iga viie aasta tagant otsustavad Tuleva liikmed üldkoosolekul, kas maksta kapitalikontodele kogunenud kasum välja või hoida see edasi investeerituna. Kui liige otsustab ühistust lahkuda, siis maksab ühistu talle tema liikmekapitali koos kogunenud kasumiga välja. Oluline on küll see, et ühistust saab lahkuda kõige varem 5 aastat peale liikmeks astumist.


Soovin küsida