Finantsinspektsioon: fondivalitsejad peavad pingutama ka edukustasuta

Jaga sõbraga:

Finantsinspektsioon seab kirjas Rahandusministeeriumile kahtluse alla pensionifondide valitsejatele edukustasu pakkumise asjakohasuse ning küsib ministeeriumilt analüüsi, millel edukustasu mudel põhineb.

Rahandusministeerium lisas kohustuslike pensionifondide tasusid reguleerivasse seaduseelnõusse täienduse, mis võimaldab fondivalitsejatel võtta heade tulemuste korral peale kindlaks määratud valitsemistasu veel edukustasu.

Seni on Eesti pensionifondid paistnud maailmas silma keskmisest oluliselt halvema tootlusega. Eelnõu ei näe ette valitsemistasu vähenemist kehvade tulemuste puhul.

“Edukustasu koos piisavalt madala baasvalitsemistasuga peaks eelduslikult suurendama fondivalitsejate motivatsiooni parema tootluse nimel rohkem pingutama,” seisab eelnõu seletuskirjas.

“Fondivalitseja peab parima tulemuse nimel pingutama sõltumata edukustasust,” kommenteerib eelnõud Finantsinspektsioon. “Juhime tähelepanu, et fondivalitsejad valitsevad pensionifonde usaldussuhte põhimõttel, mistõttu on osakuomanikel õigustatud ootus, et nende fondi valitseja tegutseb järjepidevalt osakuomanike ja fondi huvides ja neile lojaalselt ning seda maksimaalselt oma kutseoskust ja –võimekust rakendades, sh ka investeerimiseesmärkide (maksimaalne tootlus) täitmisel.”

Finantsinspektsiooni hinnangul ei ole seega asjakohane põhjendada edukustasu lisamist fondivalitseja täiendava motiveerimisega.

Finantsinspektsioon toob välja, et edukustasu võib osakuomanikule tuua kasu, kuid ka kahju. Edukustasu võib innustada fondivalitsejaid võtma omakasu eesmärgil lühiajalisi investeerimisriske ning manipuleerima fondi varade puhasväärtusega. On üldteada raskus hinnata täpselt mittelikviidsete investeeringute väärtust, millelt omakorda arvestatakse edukustasu. Samuti on küsitav edukustasu rakendamine teatud turuolukordades: näiteks kui investeeringute väärtus kasvab käsikäes turgude üldise hinnatõusuga, mitte tänu fondivalitseja kutseoskustele.

Kokkuvõtvalt soovitab Finantsinspektsioon kaaluda edukustasu mudeli asjakohasust ning palub täiendada seletuskirja analüüsiga, mille tulemusena Rahandusministeerium selle kasuks otsustas.

Ka Tuleva on Rahandusministeeriumile edastanud põhjendatud seisukoha, et edukustasu kiirustav rakendamine oleks vale ja asjakohatu olukorras, kus fondivalitsejad kulutavad suurema osa valitsemistasust müügikuludeks ja emapankade tuluks, mitte pensionikogujate vara eest hoolitsemiseks.

Finantsinspektsiooni ja Tuleva seisukohad edukustasu osas on mingil põhjusel jäänud lisamata sel nädalal Riigikogus arutlusele tulevate seaduse muudatuste märkuste tabelisse. Välja on toodud ainult varasemad kommentaarid, mis olid kogutud enne edukustasu kava lisamist eelnõusse.

3 olulist artiklit

Vaata kõiki artikleid

Kui palju sina kõrgete tasude tõttu kaotad?

Juhend aitab sul 5 minutiga fondi vahetada ilma pikemalt ekslemata. Fondivahetus on kõigile tasuta.

Soovin küsida